Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Metody realizacji projektu

  1. Opracowanie dostępnych danych dotyczących występowania żurawi i szkód powodowanych przez ten gatunek w uprawach uzyskanych z monitoringu flagowych ptaków lęgowych, inwentaryzacji prowadzonej przez Lasy Państwowe na obszarach Natura 2000 w latach 2006-2007, dostępnych publikacji, danych uzyskanych od WKP, leśników, Ośrodków Doradztwa Rolniczego odnośnie szkód powodowanych przez żurawie oraz danych własnych PTOP uzyskanych w ramach projektu „Ochrona miejsc gromadnego przebywania żurawia na Warmii i Mazurach” finansowanego przez Fundację EkoFundusz oraz GEF/SGP.
  2. Warsztaty - zaplanowano przeprowadzenie 15 warsztatów w okolicach miejsc największych koncentracji żurawia w okresie migracji. W warsztatach będą brali udział przedstawiciele administracji państwowej szczebla wojewódzkiego zajmującej się ochroną przyrody, samorządów lokalnych, rolników, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, administracji leśnej, lokalnych organizacji pozarządowych. Celem warsztatów jest nawiązanie współpracy z lokalną społecznością, zebranie dostępnych danych oraz wspólne wypracowanie działań ochronnych dla danego terenu. Udział rolników oraz przedstawicieli ODR ma pomóc w wypracowanie strategii ochrony zasiewów przed żurawiem bez szkody dla gatunku, wytypowaniem miejsc na ewentualne alternatywne żerowiska oraz uzyskaniem wskazówek do projektu programu rolnośrodowiskowego uwzględniającego wymagania żurawia jak i rolników. Podobne programy funkcjonują w Hiszpanii i Francji.
  3. Konsultacje naukowe - przy opracowywaniu strategii, konieczne jest wsparcie od strony naukowej, dlatego też zaplanowano konsultacje naukowe prowadzone w trakcie całego projektu.