Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Metody realizacji projektu

  1. zebranie informacji o wielkości i stanie populacji wilka
  2. wykorzystanie GIS do oceny rozmieszczenia gatunku, potencjalnych możliwości rozprzestrzenienia i preferencji siedliskowych
  3. przeprowadzenie serii warsztatów (spotkań) z lokalną ludnością, zarządcami i administratorami terenu w celu zdefiniowania, oceny wielkości i sposobów przeciwdziałania szkodom i konfliktom z gatunkiem

przeprowadzenie spotkań z przedstawicieli krajów sąsiednich (południe i wschód) w celu ustalenia spójnej zasad postępowania względem populacji dużych drapieżników