Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Strona Główna

Opis projektu

Brak spójnych strategii działania dla rysia, niedźwiedzia czy wilka w naszym kraju może negatywnie wpłynąć na stan populacji tych drapieżników. Nieskoordynowane działania lub ich brak mogą spowodować izolację, zmniejszanie a nawet zanik populacji tych gatunków. Główne zagrożenia to fragmentacja siedlisk, ograniczona baza pokarmowa, synantropizacja i konflikty z ludnością lokalną. Z kolei z powodu zauważalnego wzrostu populacji kormorana, żurawia czy wydry notuje się nasilenie konfliktów, co doprowadza do legalnych, ale i nielegalnych eliminacji. Jednocześnie zmiany w środowisku naturalnym wpływają niekorzystnie na stan tych gatunków. .

Cele

  • opracowania programów ochrony krajowych populacji zagrożonych drapieżników: rysia, niedźwiedzia i wilka,
  • aktualizacja krajowej strategii zarządzania populacją wydry
  • opracowanie krajowego programu zarządzania populacją kormorana oraz żurawia

Oczekiwane rezultaty

Zadaniem projektu jest opracowanie krajowych strategii gospodarowania sześcioma wybranymi gatunkami zwierząt (wilk, rys, niedźwiedź, wydra, kormoran i żuraw) dla których brak takich programów jest szczególnie odczuwalny. Wybrane gatunki te reprezentują różne grupy problemów związanych z ochrona i gospodarowaniem populacjami. Programy zostaną wypracowane podczas specjalistycznych warsztatów z czynnym udziałem naukowców, przedstawicieli administracji centralnej, lokalnej, organizacji pozarządowych, leśników, zarządców terenów, służb ochrony przyrody oraz wszystkich innych podmiotów związanych pozytywnie lub negatywnie z danym gatunkiem.

Rezultatem projektu będzie poznanie stanu populacji rysia, wilka i niedźwiedzia, wypracowanie zasad postępowania gwarantujących ochronę krajowych populacji tych drapieżników, wskazanie rozwiązań zapobiegających konfliktom oraz ułatwienie rozprzestrzeniania sie wilka w zachodnie rejony kraju. Ograniczenie konfliktów oraz minimalizacja szkód wyrządzanych przez wydry, kormorany i żurawie.